Chwilio am gyfwelwyr cymunedol ar gyfer prosiect ymchwil ar heneiddio, iechyd a gofal cymdeithasol traws yng Nghymru

Rydym yn cynnal astudiaeth gydag aelodau o’r gymuned draws sy’n hanner cant oed neu’n hŷn. O dan y label traws rydym yn cyfeirio at unrhyw un y mae eu hunaniaeth rhywedd a/neu eu mynegiant rhywedd yn wahanol mewn rhyw ffordd i dybiaethau pobl am eu rhywedd pan gawson nhw eu geni, a’r categori rhyw biolegol y’u rhoddwyd nhw ynddo o ganlyniad. Mae’r term felly’n cynnwys pobl drawsrywiol, trawswisgwyr a phobl sy’n diffinio eu hunain fel pobl anneuaidd, genderqueer neu anghydffurfiol o ran rhywedd.

Gan fod ganddon ni ddiddordeb penodol mewn clywed am eu profiadau wrth ymdrin â gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol, byddwn yn cynnal cyfres o gyfweliadau lled-strwythuredig am hanes eu bywyd, er mwyn clywed eu hanesion. Bydd dau gyfwelydd yn cynnal pob cyfweliad – un o’r Tîm Ymchwil ac un cyd-gyfwelydd (cyfwelydd cyfoedion) o’r gymuned draws*. Mae’n bosibl y bydd rhai pobl am gael eu cyfweld yn Gymraeg, ac er mwyn hwyluso hynny, rydyn ni’n chwilio am gyfwelydd dwyieithog i ymuno â ni.

Ydy hyn yn rhywbeth rydych chi’n gallu dychmygu ei wneud?

Dyma’r nodweddion rydyn ni’n chwilio amdanyn nhw:

  • Eich bod yn gallu siarad Cymraeg a Saesneg (Gofyniad Galwedigaethol Gwirioneddol)
  • Sgiliau gwrando da
  • Profiad o waith ymchwil a/neu brofiad yn cynnal cyfweliadau
  • Tystiolaeth o’r gallu i ddehongli o fewn fframwaith o ymwybyddiaeth ddiwylliannol
  • Ymrwymiad i gydraddoldeb a chyfiawnder cymdeithasol
  • Diddordeb brwdfrydig (yn bersonol neu’n broffesiynol) mewn materion iechyd a gofal cymdeithasol yng nghyd-destun y gymuned draws hŷn yng Nghymru
  • Ymwybyddiaeth o’r newid yn y tirlun cymdeithasol, meddygol a/neu wleidyddol sy’n cael ei brofi gan bobl draws hŷn yng NghymruY tâl fydd £25.16 yr awr, a bydd costau teithio a chynhaliaeth yn cael eu had-dalu. Tua diwedd yr ymchwil, byddwch yn cyd-hwyluso gweithdai gydag aelodau o’r gymuned draws a gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol. Gan nad ydyn ni’n gwybod faint o bobl fydd am gael eu cyfweld yn Gymraeg, nid oes modd i ni wybod faint o oriau o waith fydd eu hangen. Fodd bynnag, nid ydym yn rhagweld y bydd yn fwy na 40 awr rhwng nawr a diwedd y prosiect.

Diddordeb?Os hoffech chi wneud cais, anfonwch e-bost gyda’ch CV, yn ogystal â llythyr esboniadol o ddim mwy na dwy dudalen, yn cyfeirio at y nodweddion uchod a pham yr hoffech gymryd rhan, at Dr Christine Dobbs (c.dobbs@abertawe.ac.uk c.dobbs@abertawe.ac.uk – 01792 / 60-2952) erbyn 17.03.17. Yn ddelfrydol, dylech gyflwyno’r dogfennau yma yn y Gymraeg ac yn Saesneg. Byddwn yn gofyn i ymgeiswyr addas ddod i gyfweliad byr gydag aelodau o’r tîm ymchwil (naill ai wyneb yn wyneb neu dros Skype).

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau yn y cyfamser, anfonwch e-bost at Christine. I gael rhagor o wybodaeth am y prosiect, ewch i’r wefan: http: http://trans-ageing.swan.ac.uk/?lang=cy//trans-ageing.swan.ac.uk/

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau yn y cyfamser, anfonwch e-bost at Christine. I gael rhagor o wybodaeth am ein prosiect, ewch i’n gwefan:

 

Edrychwn ymlaen at gael clywed gennych!


css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University