Rydyn ni wrthi’n recriwtio pobl draws sy’n 50 oed neu’n hŷn ac sy’n byw yng Nghymru i gymryd rhan yn ein hastudiaeth. Diddordeb? Os felly, darllenwch ymlaen.

O dan y label traws rydyn ni’n golygu unrhyw un y mae eu hunaniaeth ryweddol a/neu eu mynegiant rhywedd yn wahanol mewn rhyw ffordd i’r tybiaethau rhywedd sydd wedi’u gwneud amdanynt adeg eu geni, a’r categori rhyw biolegol y rhoddwyd nhw ynddo o ganlyniad.

 

Fe hoffen ni gael clywed gan bobl draws hŷn am eu gobeithion, eu hanghenion a’u disgwyliadau o iechyd a gofal cymdeithasol yn ddiweddarach mewn bywyd. Byddwn yn gwneud hyn drwy gyfres o gyfweliadau. Oherwydd ein bod am gael darlun mor gyflawn â phosibl, rydym yn gobeithio recriwtio pobl sydd, er enghraifft, yn arddel un o’r hunaniaethau isod:

    • trawsrywiol, trawsryweddol, anneuaidd, croeswisgwr, amrywiol o ran rhywedd neu genderqueer.

 

Beth fyddech yn ei ddisgwyl gen i?

Byddai gofyn i chi gymryd rhan mewn dau gyfweliad gyda Christine ac un cyfwelydd cyfoedion o’r gymuned draws. Byddai’r rhain yn cael eu cynnal mewn lle ac ar amser sy’n gyfleus i chi. Dylai pob cyfweliad bara tua awr a hanner. Fel arwydd bach o’n diolch, byddwch yn cael taleb cerdyn One4all gwerth £20.

 

Hoffech chi gael gwybod rhagor?

Plis cysylltwch a Christine (Swyddog Ymchwil: c.dobbs@swansea.ac.uk) a fyddai’n croeso eich sylwadau.


css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University